• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ה

מילון- האות ה'

 1. הא בהא תליא – הדברים תלויים זה בזה.
 2. האביס – האכיל, הלעיט, פיטם.
 3. האדיר – שיבח, הילל, קילס.
 4. האיר פנים – גילה רצון טוב, הסביר פנים.
 5. האמיר – גדל, התייקר.
 6. האנשה – ייחוס תכונות אנושיות לבעלי חיים.
 7. האפיל – החשיך.
 8. האצלה – העברה, השראה.
 9. האריך אפו – התאפק מלכעוס.
 10. הארקה – חיבור מכשיר חשמלי לאדמה למניעת התחשמלות.
 11. הב! – תן!
 12. הבאי – הגזמה, הבל, להג, קש וגבבה.
 13. הבאיש – הפיץ ריח רע.
 14. הבאיש את ריחו – הוציא לו שם רע.
 15. הבהיל – הביא בדחיפות, הזעיק.
 16. הביל – ספוג אדים, לח.
 17. הבכיר – הבשיל.
 18. הבל – 1. קיטור, אד; 2. שטות, הבאי.
 19. הבלי עולם – כינוי למותרות ולתענוגות הנתפסים כטפלים.
 20. הבליג – התאפק, משל ברוחו.
 21. הבליח – נצנץ.
 22. הברכה – הבאת הגמל לכרוע על ברכיו.
 23. הגד – הוכחה.
 24. הגהה – בדיקת כתבים ותיקון הטעויות.
 25. הגות – מחשבה, עיון, הרהורים, שגיונות.
 26. הגיגים – הרהורים, מחשבות.
 27. הגיע לפרקו – הגיעה שעתו להתחתן.
 28. הגיע עד צוואר – הגיע לקצה גבול היכולת.
 29. הגיעו מים עד נפש – עד כאן, כלו כל הקיצין.
 30. הגיף – סגר, נעל.
 31. הגיר – הזיל, הזליף, היזה, הרעיף.
 32. הגליד – נרפא, העלה ארוכה.
 33. הגליה – גירוש אדם ממולדתו.
 34. הגמוניה – שליטה, שלטון עליון.
 35. הגעלה – 1. הכשרת כלים לפסח; 2. המאסה, גרימת גועל.
 36. הדביק – השיג, רדף והגיע.
 37. הדביר – השמיד, הכניע.
 38. הדום – שרפרף, כסא נמוך, דרגש.
 39. הדוניזם – רדיפת תענוגות, נהנתנות.
 40. הדוניסט – נהנתן.
 41. הדיוט – שאינו מומחה, חסר השכלה.
 42. הדיח – הסית למעשה רע, פיתה, התעה.
 43. הדיר הנאה – לא התיר להנות.
 44. הדיר רגליו – נמנע מלהגיע, הוקיר רגליו.
 45. הדיר שינה מעיניו – הדאיג אותו, מנע ממנו לישון.
 46. הדמיה – סימולציה.
 47. הדר – פאר, תפארת, הוד.
 48. הדריך את מנוחתו – הטריד אותו.
 49. ההר הוליד עכבר – תוצאות מאכזבות לנוכח הציפיות.
 50. הוד – יופי, פאר, הדר, אדרת, יפעה.
 51. הוה – אסון, צרה, פיד, איד, שבר.
 52. הווי אומר – ברור שזה…, התשובה המובנת מאליה היא…
 53. הוכיח – נזף, הטיף מוסר, גער, גינה.
 54. הוליך שולל – השלה, התעה.
 55. הולך בתלם – שמרן, צייתן, קונפורמי.
 56. הולך על חבל דק – נמצא במצב מסוכן.
 57. הומוגני – אחיד.
 58. הומני – אנושי.
 59. הוסיף נופך – הוסיף משהו, קישט באמצעות תוספת כלשהי.
 60. הוסיף שמן למדורה – סיבך את המצב, ליבה את היצרים.
 61. הופך יתוש לפיל – מגזים.
 62. הוציא את הערמונים מהאש –ביצע מלאכה קשה או בלתי נעימה.
 63. הוציא דיבה – דיבר רעות, הכפיש.
 64. הוקיע – גינה, ביקר, מוכיח בשער.
 65. הוקיר – כיבד.
 66. הוקיר רגליו – נמנע מלבקר, הדיר רגליו.
 67. הוריזונטלי – אופקי.
 68. הותק – הוזז.
 69. הותרו חרצובות לשונו – התחיל לדבר.
 70. הזדיין בסבלנות – חיכה בסבלנות.
 71. הזדינות – התחמשות, הצטיידות בנשק.
 72. הזון חוזר – משוב, פידבק.
 73. הזיה – חלום בהקיץ, דמיון שווא, הלוצינציה.
 74. הזין – האכיל.
 75. הזיע – הזיז.
 76. הזליף – טפטף, התיז, הזיל, היזה, הגיר.
 77. הזם – הוכיח כשקרי, סתר.
 78. הזרה – הרחקה.
 79. החזיק טובה – הכיר תודה.
 80. החזיק טובה לעצמו – התייהר.
 81. החזיר עטרה ליושנה – שיקם דברים והחזירם לקדמותם.
 82. החיש – זירז, האיץ, המריץ.
 83. החיש פעמיו – הזדרז.
 84. החכיר – השכיר נכס או קרקע לזמן קצוב.
 85. החלה – הענקת תוקף לחוק או תקנה.
 86. החמיץ פנים – עשה "פרצוף חמוץ".
 87. החצין – הפנה כלפי חוץ.
 88. החרה החזיק אחריו – זירז, החיש, האיץ.
 89. החרים – הפקיע, הוציא מרשות בעליו.
 90. החריש – שתק, דמם, החשה, הסכית.
 91. החשה – דמם, נדם, נאלם, החריש.
 92. הטביע – יצר תבנית.
 93. הטחה – השלכה, הטלה.
 94. הטיל אבק בעיני האנשים – הטעה, הוליך שולל.
 95. הטיל מורא – הפחיד.
 96. הטית אוזן – הקשבה.
 97. הטית משפט / דין – עיוות הדין.
 98. הטלת איפול – החשכה, האפלה.
 99. הטמין – החביא, הסתיר, הכמין, הצפין.
 100. הטמעה – הפנמה, הידמות, אסימילציה.
 101. הטעים – הדגיש.
 102. הטרים – הקדים.
 103. הי – אבל, קינה, נהי, מספד.
 104. היא הנותנת – דווקא דבר זה מוכיח, אדרבא, לא כל שכן, קל וחומר.
 105. היבריד – בן כלאיים.
 106. היבריס – גאווה, גאוותנות, חשיבה עצמית יתרה.
 107. הידוס – הליכה מתנודדת ולא יציבה.
 108. היה את נפשו – רצה, חפץ, חשק, אבה.
 109. היה בלבו עליו – כעס, שמר טינה.
 110. היה בעוכריו – הכשיל אותו.
 111. היה כמרקחה – מהומה.
 112. היה לו לזרא – מאס.
 113. היה למשל ולשנינה – צחקו עליו, היה ללעג ולקלס.
 114. היה נביא בעירו – הצליח במקום מושבו.
 115. היה סיפק בידו – היה באפשרותו.
 116. היהלום שבכתר – הדבר היפה ביותר או החשוב ביותר.
 117. היהפוך כושי עורו – הישתנה טבע האדם.
 118. היולי – ראשוני, קדמוני, קמאי.
 119. היזה – טפטף, הזיל, הזליף, הגיר.
 120. היטיב את ליבו – נהנה מאוכל ומשתיה.
 121. היכה בברזל בעודו חם – ניצל את ההזדמנות.
 122. היכה גלים – עורר תגובות.
 123. היכה על חטא – התחרט, ניחם, חזר בו.
 124. הילה – מעגל או מסגרת של אור סביב משהו.
 125. הילך עליו אימים – הפחיד אותו.
 126. הין – מידה קדומה לנוזלים.
 127. הינומה – כיסוי לראש הכלה.
 128. היפוקרטיזם – צביעות.
 129. היפותזה – השערה.
 130. היפותטי – משוער, לא ודאי.
 131. היפרעות – 1. גביית חוב; 2. הענשה.
 132. היקוות – האספות.
 133. היקש – הסקה מתוך השוואה, אנלוגיה.
 134. הירואי – שיש בו אומץ וגבורה.
 135. הירקמות – היווצרות, התהוות.
 136. היררכיה – סולם דרגות.
 137. הכביד את ליבו – התעקש, עמד בסירובו.
 138. הכביד את ידו עליו – החמיר עמו.
 139. הכביר – הגדיל, הרבה, העתיר, העמיס.
 140. הכחיד – השמיד, הצמית, ביער, הכרית.
 141. הכלאה – זיווג בעלי-חיים או צמחים ממינים שונים.
 142. הכליב – תפר תפרים גסים.
 143. הכלים – בייש, הלבין פנים.
 144. הכמין – הסתיר, החביא, הצפין, הטמין.
 145. הכפיף – גרם למישהו להיות תחת סמכותו, הטיל מרותו.
 146. הכפיש – דיבר רעות, הוציא דיבה.
 147. הכרית – השמיד, חיסל, כילה.
 148. הלאים – העביר נכסים מרשות הפרט לרשות המדינה.
 149. הלבין פנים – בייש, הכלים.
 150. הלום – כאן.
 151. הלוצינציה – הזיה, מחזה שווא.
 152. הליט – כיסה, עטף, כרך.
 153. הליכות – נימוסים, גינונים, דרך ארץ.
 154. הלין – 1. התלונן; 2. סיפק מקום לינה; 3. עיכב.
 155. הלך בדרך כל בשר – נפטר, מת.
 156. הלך בתלם – התנהג כמקובל.
 157. הלך הזרזיר אצל העורב – כל אחד מתחבר לדומים לו.
 158. הלך לאבדון – נהרס, חדל להתקיים.
 159. הלך לאורו – 1. נהג על פיו; 2. האמין בו.
 160. הלך מדחי אל דחי – הלך והידרדר.
 161. הלך לקנוסה – נכנע, ביקש מחילה.
 162. הלך סחור סחור – עסק בעניינים שוליים.
 163. הלך על חבל דק – מצב שבו כל טעות קטנה גורמת נזק.
 164. הלך עמו בקרי – התנגד לו, היה למכשול.
 165. הלך רכיל – דיבר רעות, הכפיש.
 166. הלך שבי – נמשך אחרי, נשבה בקסמו.
 167. הלך שולל – הוטעה, רומה.
 168. הלכה למעשה – בפועל, למעשה.
 169. הלמות – דפיקה, מכה.
 170. הלנה – 1. הכנסת אורח למשך הלילה;  2. דחיית דבר מה למשך הלילה.
 171. הלעיז – דיבר רעות, הכפיש.
 172. הלעיט – האכיל, פיטם, האביס.
 173. הלקאה – הכאה, הצלפה בשוט.
 174. המיה – קול חלש ועדין.
 175. המיר – החליף.
 176. המלכה – 1. הכתרה למלך; 2. ייעוץ.
 177. המציא – הציג.
 178. המרה את פיו – לא ציית לפקודתו.
 179. המשגה – יצירת מושגים.
 180. המתיק את הגלולה – הקל.
 181. המתיק סוד – טיכס עצה, תחבל תחבולה.
 182. הנחיל – הקנה, הוריש, העביר.
 183. הניא – מנע, ביטל, עיכב.
 184. הניח כספו על קרן הצבי –סיכן את כספו בעסק שהפסדו ודאי.
 185. הנפיק – הוציא, הניב.
 186. הנץ החמה – זריחת השחר, דמדומים.
 187. הסח הדעת – חוסר תשומת לב.
 188. הסיע דבר מלבו – התעלם.
 189. הסיק – העלה אש.
 190. הסכין – התרגל.
 191. הסכית – 1. שתק, דמם; 2. הקשיב.
 192. הסתאב – הזדהם, התנוון, הושחת.
 193. הסתודד – ריכל.
 194. הסתופף – שהה, ביקר, בילה.
 195. העבטה – נתינת הלוואה תמורת ערבות.
 196. העביר על מידותיו – ויתר, לא הקפיד.
 197. העבירו על דעתו – הרגיז אותו מאוד.
 198. העויה – עיוות הפנים, לעשות "פרצוף".
 199. העז פנים – התחצף.
 200. העלה ארוכה – הבריא.
 201. העלה באוב – הזכיר נשכחות.
 202. העלה חרס – לא מצא דבר, הפסיד.
 203. העלה על נס – פרסם, קשר כתרים.
 204. העלה את קרנו – שיבח והילל אותו.
 205. העמיד את העגלה לפני הסוסים – הקדים את המאוחר, הפך את היוצרות.
 206. הערה אל קרבו – שתה.
 207. העתיק – הזיז ממקומו.
 208. העתיר – נתן הרבה, הכביר.
 209. הפוגה – הפסקה.
 210. הפטיר – מילמל.
 211. הפיג – הפחית, החליש.
 212. הפיך – שאפשר להפכו.
 213. הפיל את חיתתו – גרם לפחד.
 214. הפיס את דעתו – הרגיע אותו, פייס אותו.
 215. הפך בדבר – התלבט, בחן את הדבר על היבטיו השונים.
 216. הפך בדעתו – התקשה להחליט.
 217. הפליא בו מכותיו – הרביץ לו קשות.
 218. הפליג בשבחו – שיבח.
 219. הפקיע – הוציא מרשות בעליו, החרים.
 220. הפציר – התחנן, סרהב, עתר.
 221. הפריז – הגזים, הפליג, הגדיש את הסאה.
 222. הפריט – הפך רכוש לאומי לפרטי.
 223. הפריך – סתר, הזם.
 224. הפרצה קוראת לגנב – דבר ללא השגחה מעודד גניבה.
 225. הצטללות – היהפכות לצלול, הזדככות.
 226. הצטנפות – התכרבלות, התקפלות.
 227. הציגו ככלי ריק – לעג לו.
 228. הציץ ונפגע – נחשף למשהו ללא הכנה ונכבש בקסמיו.
 229. הצלבה – השוואת מידע שמתקבל ממקורות שונים.
 230. הצמית – השמיד, הכחיד, הכרית, כילה.
 231. הצפין – החביא, הסתיר, הכמין.
 232. הצר את צעדיו – הפריע למעשיו, היה לו למכשול.
 233. הקדיח תבשילו – קילקל.
 234. הקדיח תבשילו ברבים – נהג שלא כהוגן.
 235. הקדים רפואה למכה – צפה בעיה מראש ומנע אותה.
 236. הקיז – הוציא דם.
 237. הקיץ – התעורר.
 238. הקניט – הכעיס, קנטר, עקץ, סנט.
 239. הקצה – הקציב, ייחד, הועיד.
 240. הקשה את לבו – סירב לסלוח או לוותר.
 241. הראהו נחת זרועו – היכה אותו מכות נמרצות.
 242. הרביץ תורה – הרצה, לימד.
 243. הרביק – פיטם.
 244. הרהיב עוז בנפשו – העז, ההין.
 245. הרואי – יש בו אומץ וגבורה.
 246. הרים את קרנו – שיבח אותו, האדיר.
 247. הרים מעפר – שיקם, קומם.
 248. הרך הנולד – כינוי לתינוק שרק נולד.
 249. הרמוניה – התאמה, אידיליה, פסטורליה.
 250. הרמטי – אטום לחלוטין.
 251. הרעיף – 1. טפטף, התיז; 2. הרבה, הכביר.
 252. הרף! – הפסק, הרפה, הנח.
 253. הרשיע – חייב בדין.
 254. השאה – פיתוי, הסתה.
 255. השאור שבעיסה – החלק החשוב ביותר.
 256. השביר – מכר מזון.
 257. השבת נפש – עידוד, החזרת המרץ.
 258. השבת פנים – דחיית בקשה, סירוב.
 259. השגה – ערעור, הערת בקורת.
 260. השחירו פניו כשולי קדרה – התבייש.
 261. השחית דרכיו – יצא לתרבות רעה.
 262. השיא – יעץ.
 263. השיב מלחמה שערה – נלחם חזרה.
 264. השיב עטרה ליושנה – החזיר לגדולה.
 265. השית את לבו – שם לב.
 266. השכם והערב – פעמים רבות, ללא הרף.
 267. השכנה – השלטה, הבאה למצב מסויים.
 268. השליך את יהבו – תלה את תקוותו.
 269. השליך נפשו מנגד – סיכן את חייו.
 270. השמה – שיבוץ ביחידה או במקום עבודה מסוים.
 271. השנות – חזרה, כפילות.
 272. השעה משחקת לו – מצליח.
 273. השקה – 1. נגיעת דבר בדבר; 2. טקס חניכת ספינה או חפץ אחר.
 274. השריש – התבסס, היכה שורש, התערה.
 275. השתאה – התפלא, נדהם, השתומם.
 276. השתהה – התעכב.
 277. השתכר אל צרור נקוב – הפסיד את כל רווחיו.
 278. השתלח – תקף.
 279. השתנקות – היחנקות.
 280. השתרג – השתלב.
 281. השתרך – הלך לאיטו.
 282. התאבכות – 1. התעבות; 2.התרוממות.
 283. התאבק בעפר רגליו – למד ממנו, העריץ אותו, התבטל בפניו.
 284. התאדן – התנשא.
 285. התאונן – התלונן, התרעם.
 286. התאמר – התפאר, התיימר.
 287. התאנה – התגרה, התעמר, נגש, התנכל.
 288. התאנף – התרגז.
 289. התבדה – לא התממשו תחזיותיו.
 290. התבדלות – התרחקות מאחרים, פרישה.
 291. התבדר – 1. התפזר, התנפנף; 2. השתעשע.
 292. התבוסס – התגלגל, התפלש.
 293. התבשם – 1. נמלא ריח טוב; 2. נהנה מאוד; 3. השתכר.
 294. התגודדו – נאספו, התקהלו, צבאו.
 295. התגושש – נאבק, התנצח, התכתש.
 296. התגלע – התפרץ, התלקח.
 297. התדפק על דלתו – ניסה שוב ושוב לקבל דבר מסויים.
 298. התוויה – תכנון בקווים כלליים.
 299. התחבט – התלבט.
 300. התחוור – התברר.
 301. התחנחנות – התנהגות בחן מזויף, התחנפות.
 302. התחסדות – צביעות.
 303. התחקות – הליכה בעקבות, חיפוש אחרי-
 304. התחשרו – נערמו.
 305. התיז – 1. כרת, גדע; 2. טפטף, הזיל.
 306. התייפחות – געייה בבכי מר.
 307. התיר – 1. הרשה, איפשר; 2. שיחרר.
 308. התכתש – נאבק, התגושש, התלהם.
 309. התלהם – השתולל, התנצח, התכתש.
 310. התעמר – התאכזר, התעלל, התאנה.
 311. התערה – התבסס במקום, השתקע.
 312. התערטל – התפשט, נחשף.
 313. התעשת – חשב, החזיר עשתונותיו.
 314. התעתד – התכונן.
 315. התפוגג – נעלם, התנדף.
 316. התפכח – התעורר משכרונו.
 317. התפלה – הפיכת דבר מה לתפל.
 318. התפלמס – התווכח, התנצח, התלהם.
 319. התפעם – התרגש.
 320. התפקח – הכיר במציאות, התנפצו אשליותיו.
 321. התפקר – עזב את הדת, כפר, פרק עול.
 322. התפרץ לדלת פתוחה – אין התנגדות.
 323. התפרקדות – שכיבה על הגב בפישוק ידיים ורגליים.
 324. התפשט כאש בשדה קוצים – עבר מאדם לאדם במהירות רבה.
 325. התקה – הזזה, העתקה, הזחה.
 326. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין – יש לטרוח לפני שנהנים מפירות העמל.
 327. התקרנפות – הליכה אחרי העדר, ניוון מוסרי.
 328. התקשט בנוצות זרות – התפאר בדברים לא לו.
 329. התרגש – התרחש.
 330. התרה – הזהיר.
 331. התרועע – בילה בחברת מישהו.
 332. התריס – התנגד, מחה, התמרד.
 333. התרעם – התלונן, התאונן, התרגז.
 334. התרפס – התחנף, מלחך פנכה.
 335. התרפקות – הישענות על מישהו מתוך אהבה.
 336. התרצה – הסכים, נעתר, הופסה דעתו.
 337. התרת רסן – נתינת חופש מוחלט.

 

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us