אוצר מילים לפסיכומטרי – תרגול 1

1. מהי משמעות הביטוי "חדל אישים"?
(1) חסר אונים
(2) רשע
(3) לא יוצלח
(4) הדיוט

2. מהי משמעות הביטוי "מגינת לב"?
(1) פחד
(2) עוגמת נפש
(3) אכזריות
(4) כעס

 

 

3. איזו מבין המלים הבאות אינה אחת ממשמעויות המלה נחשוני?
(1) צעיר
(2) נועז
(3) חלוצי
(4) ראשוני

 

 

4. איזה מן הביטויים הבאים אינו נרדף למלה מתבטל?
(1) יושב על הגדר
(2) יושב בחיבוק ידיים
(3) יושב קרנות
(4) ארחי פרחי

 

 

5. איזה מבין הביטויים אינו נרדף למלה פרוטוטייפ?
(1) צדודית
(2) אבטיפוס
(3) בניין אב
(4) יסוד

 

 

6. מהי משמעות המלה משובה?
(1) טעות
(2) גדר
(3) מעשה קונדס
(4) מכשול

7. מהי משמעות הביטוי "חוצב להבות "?
(1) סוחף בדבריו
(2) אמיץ
(3) קשוח
(4) עובד קשה

 

 

8. איזה מהביטויים הבאים משמעותו גיבור?
(1) איש אשכולות
(2) איש מידות
(3) איש קצוות
(4) איש חיל

 

 

9. איזה מבין הביטויים הבאים יוצא דופן?
(1) תופין
(2) אפיפית
(3) פכסם
(4) זבדה

 

 

10. איזה מהביטויים הבאים משמעותו אדנות?
(1) חדשנות
(2) נהנתנות
(3) עדינות
(4) שררה

 

 

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 1 – תשובות והסברים

 1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות הביטוי "חדל אישים" הוא לא יוצלח. משמעות המלה הדיוט היא אדם שאינו מומחה.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי "מגינת לב" היא עוגמת נפש.

 

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה נחשוני היא ראשוני, נועז, חלוצי. המלה צעיר יוצאת דופן.

 

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: הביטויים יושב קרנות, יושב בחיבוק ידיים וארחי פרחי מקבילים למלה מתבטל. יושב על הגדר פירושו אינו נוקט עמדה.

 

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלים אבטיפוס, יסוד ובניין אב זהה למשמעות המלה פרוטוטייפ. משמעות המלה צדודית היא פרופיל.

 

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה משובה היא שובבות, מעשה קונדס. מלה נרדפת לטעות היא משוגה ומלה נרדפת למלים גדר ומכשול היא משוכה.

 

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות הביטוי חוצב להבות אש היא סוחף בדבריו.

 

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: הביטוי שמשמעותו גיבור הוא איש חיל. איש אשכולות הוא איש הבקיא בנושאים רבים, איש קצוות הוא איש קיצוני ואיש מידות הוא אדם גבוה.

 

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: תופין, אפיפית ופכסם הם מאכלים מתוקים. משמעות המלה זבדה היא שמנת.

 

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות המלים אדנות ושררה היא שלטון.